ALGEMENE LEVERINGS- EN SERVICEVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- & BETALINGSVOORWAARDEN VAN HEADLAM B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden op 22 december 2015.

I. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
a. Onderstaande voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle leveringen van zaken aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van afnemers respectievelijk opdrachtgevers (hierna: afnemers) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEADLAM B.V., gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende te Zutphen, nader te noemen Headlam.
b. Afwijking of terzijdestelling van deze voorwaarden verbindt Headlam slechts voor zover zulks door deze aan de afnemer schriftelijk is bevestigd. Een zodanige afwijking kan echter ook blijken uit een in artikel III bedoelde schriftelijke overeenkomst.
c. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

II. Offertes.
a. Alle door Headlam uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook voor wat betreft de geldigheidsduur, dit Iaatste tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
b. Vermelding van enige specificatie (bestel-, fabrieksnummer etc.) in een offerte of briefwisseling is slechts een intern hulpmiddel voor de administratie van Headlam en verleent de afnemer geen recht of aanspraak hoegenaamd. c. De bij een offerte behorende ontwerpen, tekeningen, modellen, toelichtingen, calculaties en verdere bescheiden blijven eigendom van Headlam en het auteursrecht daarop wordt voorbehouden. De hier bedoelde ontwerpen, tekeningen, modellen e.d. zullen door afnemer vertrouwelijk worden beschouwd en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Headlam niet worden gekopieerd noch aan enige derde ter beschikking worden gesteld.
d. De in dit artikel IIc bedoelde stukken dienen, indien de opdracht niet aan Headlam wordt verstrekt, door de laatste niet wordt geaccepteerd of, in geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, door de afnemer binnen acht dagen na de datum van kennisgeving bij aangetekende postbestelling aan Headlam te worden geretourneerd.

III. Overeenkomsten.
a. Onverminderd het bepaalde in sub I dienen alle overeenkomsten met Headlam schriftelijk te worden aangegaan. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Headlam heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat afnemer zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene voorwaarden. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte van Headlam worden aangebracht, komt in afwijking van het hiervoor bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien Headlam aan de afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen, dan wel indien Headlam met de uitvoering van de opdracht begint. Bij verschil tussen de order van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Headlam is uitsluitend de bevestiging van Headlam bindend.
b. Indien een order mondeling (waaronder telefonisch) is geplaatst zal, wanneer niet binnen acht dagen na ontvangst van de zijdens Headlam te zenden orderbevestiging of na af- of oplevering daarover is gereclameerd, de overeenkomst behoudens tegenbewijs geacht worden tot stand te zijn gekomen overeenkomstig het in de orderbevestiging gestelde casu quo de daaraan door Headlam gegeven uitvoering.
c. Headlam is tot geen verdere prestatie gehouden dan hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd.
d. Headlam is vrij in de keuze van materiaal en/of uitbesteding van werk voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
e. Het risico van onnauwkeurigheden bij geheel of gedeeltelijk mondelinge orderafwikkeling is met de daarmede samenhangende onkosten, daaronder die voor verbetering begrepen, geheel voor de afnemer.

IV. Levering.
a. Levering geschiedt af magazijn, althans ter keuze van Headlam en wordt geacht te hebben plaats gehad, zodra de afnemer is medegedeeld, dat de zaken ter afname gereed liggen casu quo het werk gereed is. Wanneer de zaken op afroep tegen een bepaalde datum of bepaalde data besteld zijn, zal de levering geacht worden te hebben plaatsgehad, zodra de afnemer is medegedeeld, dat de zaken ter afname gereed liggen casu quo het werk gereed is, ook al is de afnemer op die datum/data nog niet in de gelegenheid de zaken in feite af te nemen.
b. Indien franco levering ter bestemmingsplaats is overeengekomen geschiedt het transport door een transportmiddel ter keuze van Headlam tot op de dichtstbijzijnde plaats van bestemming, welke met het gekozen transportmiddel te bereiken is over de spoorbaan, behoorlijk verharde rijweg respectievelijk bereikbare kade in bevaarbaar binnenwater. Aflevering casu quo bezorging geschiedt naast het transportmiddel en de afnemer is verplicht de zaken daar in ontvangst te nemen en tijdig hulp te verlenen bij de lossing.
c. Franco levering vindt plaats, indien de orderwaarde minimaal € 250,– bedraagt. Onder dit orderbedrag wordt een bijdrage in de transportkosten gevraagd van minimaal € 12,50. Headlam behoudt zich het recht voor bij bepaalde productgroepen geen transportkosten te berekenen
d. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Headlam derhalve schriftelijk in

gebreke te worden gesteld. De levertijd gaat in één dag na acceptatie van de order en onder het voorbehoud dat op die datum alle voor uitvoering van het werk nodige gegevens door de afnemer zijn verstrekt.
e. Overschrijding van de levertijd, 1/3 gedeelte van de overeengekomen levertijd niet te boven gaande, geeft de afnemer nimmer het recht op schadevergoeding hoe ook genaamd. Evenmin heeft de afnemer op grond van zulke overschrijding – ongeacht de oorzaak – het recht de opdracht te annuleren, of betaling in te houden.

f. Indien de levertijd met méér dan 1/3 gedeelte van de overeengekomen tijd wordt overschreden, zal de afnemer na ingebrekestelling en het toestaan van een redelijk (nader) uitstel van tenminste acht dagen de overeenkomst schriftelijk mogen annuleren, zonder echter deswege jegens Headlam enig recht op schadevergoeding te kunnen doen gelden.

g. Bij levering aan sleuteladressen zijn wij op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor schade aan eigendommen van derden en/of vervreemding van goederen.

V. Montage.
a. Indien tot de door Headlam bij een overeenkomst op zich genomen verplichting ook behoort de installatie en inbouw ter plaatse is de afnemer gehouden de ruimte, waarin temperatuur en vochtigheidsgehalte stabiel en onder controle zijn, in een ter beoordeling van Headlam voor installatie en inbouw geschikte staat op te leveren en voorts aan Headlam voor rekening van de afnemer mankracht, hulpwerktuigen, energie, water en hulpmateriaal ter beschikking te stellen. Hak-, breek- en schilderwerk naar aanleiding van de installatie en inbouw is voor rekening en risico van de afnemer.
b. De datum, waarop Headlam met de installatie en inbouw een aanvang zal nemen, wordt nadat deze door Headlam van het voornemen op een bepaalde datum met de installatie en inbouw te beginnen op de hoogte is gesteld, voor de afnemer bindend, behoudens, wanneer deze tenminste acht dagen vóór die datum Headlam schriftelijk heeft bericht, dat de ruimte en/of mankracht enzovoort als sub a hierboven bedoeld (nog) niet gereed is. c. Headlam is niet aansprakelijk voor de voor afnemer door Headlam ingeschakelde hulppersonen ten gevolge van enig handelen en/of nalaten in strijd met het hierboven sub a en b bepaalde ontstane méérkosten en schade.

VI. Overmacht.
a. Indien tengevolge van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden, dan wel slechts uitvoerbaar op een wijze, welke bij het sluiten van de overeenkomst voor Headlam niet was te voorzien en belangrijk meer arbeidstijd en/of materiaal vergt, is Headlam zowel als de afnemer gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Headlam heeft alsdan recht op vergoeding voor de tot op dat moment verrichte prestatie.
b. Onder overmacht wordt ter verduidelijking van en in aanvulling op de wettelijke omschrijving (mede) verstaan en contractueel daarmee gelijk gesteld: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in de fabriek of magazijnen, uitsluitingen en werkstakingen, zowel in het bedrijf van Headlam als in dat, waarvan zij haar zaken betrekt, gehele of gedeeltelijke staking in het vervoersapparaat, breuk aan machines of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Headlam of in dat waarvan deze haar zaken betrekt, waardoor dit geheel of gedeeltelijk wordt gestagneerd, belemmerende maatregelen van overheidsinstanties, alsmede een verbod tot aflevering aan (een) bepaalde koper(s), welk verbod is opgelegd door een vereniging, waarbij Headlam is aangesloten.
VII. Garanties en Reclames.
a. Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Garantieverplichtingen van Headlam strekken zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseis of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Headlam is terzake nimmer tot verdergaande garantie gehouden dan de garantie of garanties, welke zijn of worden verstrekt door haar (toe- )leveranciers of door diegene die bij de uitvoering van enig werk een deel der werkzaamheden heeft verricht. De garantie wordt geregeerd door de voorwaarden, welke die derden op de desbetreffende garantiebewijzen daaraan hebben verbonden.
b. Onverminderd het vorengaande dient, wanneer een gebrek binnen de garantieperiode mocht worden geconstateerd, dat gebrek binnen acht dagen na vaststelling door de afnemer te worden gemeld aan Headlam op straffe van verval van de garantie.
c. Indien de reclame betrekking heeft op reeds ten tijde van de aflevering zichtbare gebreken, zal de reclame jegens Headlam zonder gevolg blijven, wanneer de zaak of de zaken reeds geheel of ten dele is/zijn bewerkt, verwerkt, bevuild of beschadigd.
d. De garantie is slechts van kracht voor gebruik van de zaken en/of het werk overeenkomstig derzelver bestemming. e. Eventuele garantie van Headlam geldt niet indien de afnemer aan zijn verplichtingen tegenover Headlam niet heeft voldaan en is in ieder geval naar tijdsduur beperkt tot een datum uiterlijk gelegen op zes kalendermaanden van de datum van levering als bedoeld in artikel IV sub a, tenzij ten aanzien van enige bijzondere eigenschap van de zaken een andere garantietermijn is vermeld. In geen geval geven reclames de afnemer het recht tot betaling geheel of ten dele op te schorten, noch tot retourzending der zaken over te gaan.
f. Over de hoeveelheid van afgeleverde materialen of zaken dient terstond na ontvangst der zaken te worden gereclameerd. Behoudens tegenbewijs gelden de zijdens Headlam opgegeven hoeveelheden als juist. Overige reclames dienen binnen acht dagen na het in artikel IV sub a bedoelde tijdstip te geschieden.
g. Aanvullend op deze algemene voorwaarden gelden onze servicevoorwaarden, die onderaan deze algemene leveringsvoorwaarden zijn afgedrukt. Een extra exemplaar van onze servicevoorwaarden is op verzoek opvraagbaar h. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval, uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

VIII. Aansprakelijkheid.

a. De aansprakelijkheid van Headlam met betrekking tot de geleverde zaken is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, als volgt begrensd:

I) Indien Headlam aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Headlam te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 50% van het factuurbedrag. De aansprakelijkheid van Headlam voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 15.000,00

II) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • –  De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden;
 • –  De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Headlam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Headlam toegerekend kunnen worden;
 • –  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.
 1. III)  Headlam is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. IV)  Headlam is niet aansprakelijk voor schade of gebreken welke het gevolg zijn van de natuurlijke eigenschappen van het verwerkte of geleverde materiaal.
 3. V)  Headlam is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overschrijding, door welke oorzaak ook, in en buiten gevallen van overmacht als bedoeld in artikel 4 leden 3 en 4, van een aangegeven leveringstermijn.
 4. VI)  Headlam is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van een door de afnemer, na het verstrijken van een geldende uiterste besteldatum (deadline), gedane bestelling.

b. Indien de afnemer, die op zijn beurt door een volgende afnemer in rechte wordt aangesproken voor schade ten gevolge van gebreken in die zaken, en de afnemer die schadevergoeding op Headlam wil verhalen, dient hij Headlam binnen 5 werkdagen van de tegen hem gerichte aanspraak op de hoogte te stellen, waarbij Headlam zich overigens alle verweren voorbehoudt. Indien Headlam niet tijdig – binnen 5 werkdagen – op de hoogte wordt gesteld, is Headlam niet aansprakelijk.

c. Alle rechten die Headlam jegens haar leveranciers kan doen gelden ter zake van bedoelde gebreken en kwaliteitsafwijkingen, zal Headlam op verzoek aan haar afnemers overdragen.
d. Onverminderd het sub a en c bepaalde is Headlam niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van door Headlam aangezochte hulppersonen.

e. Headlam is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken welke het gevolg zijn van de natuurlijke eigenschappen van het verwerkte of geleverde materiaal.

IX. Vrijwaring.
De afnemer verbindt zich Headlam te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot een schadevergoeding jegens door Headlam geleverde gebrekkige zaken ontstane schade. Tevens verbindt zich de afnemer Headlam te vrijwaren voor alle vorderingen van derden wegens inbreuk op octrooien, merken of auteursrechten in verband met het gebruik van gegevens, materiaal of werkwijzen, welke door of vanwege de afnemers ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld

X. Eigendomsvoorbehoud.
a. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Headlam, totdat alle vorderingen die Headlam heeft of zal verkrijgen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
b. Zolang het eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf, dit laatste zolang Headlam geen gebruik maakt van haar recht deze rechten van afnemer op te zeggen wegens niet-nakoming door afnemer van zijn verplichtingen jegens Headlam.
c. De afnemer is gehouden tot op de dag van de algehele voldoening van het terzake aan Headlam verschuldigde, Headlam onverwijld (binnen 24 uur) te verwittigen van ieder evenement met betrekking tot de geleverde zaak, met name ook van beslaglegging en/of door derden met betrekking tot de geleverde zaak gepretendeerde rechten of aanspraken.
d. De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Headlam te bewaren.
e. Als de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Headlam gerechtigd zaken terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die Headlam toekomen.

XI. Prijs.
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle orders tegen Headlam-dag-prijs uitgevoerd.
b. De overeengekomen prijzen gelden voor levering af magazijn van Headlam. Tenzij anders is bepaald zijn de omzetbelasting en de kosten voor administratie, vracht, verpakking en verzekering niet in de prijs begrepen.

c. Wanneer een kostprijsbestanddeel van de in de overeenkomst genoemde prijs nadien doch vóór de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, wordt verhoogd, heeft Headlam het recht deze verhoging aan de afnemer door te berekenen door de prijs evenredig te verhogen: dit geldt met name bij verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, prijzen van materialen en grondstoffen, en bij wijziging of invoering van in- en uitvoerrechten, omzetbelasting of andere rechten en belastingen en bij wijziging in de wisselkoers van de Euro ten opzichte van buitenlandse valuta. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemers eerst het recht overeenkomstig het bepaalde in artikel VI tot annulering over te gaan, indien deze meer dan 12% van de in de orderbevestiging genoemde bruto prijs zal belopen.

XII. Afname.
a. Wanneer gerede zaken niet binnen 30 dagen na het in artikel IV sub a genoemde tijdstip worden afgenomen is de afnemer opslagkosten, volgens plaatselijk geldend tarief berekend doch tenminste 1,5% van het op de opgeslagen zaken betrekking hebbend netto factuurbedrag per kalendermaand of gedeelte daarvan belopend, verschuldigd.
b. Onverminderd de verplichtingen van de afnemer de gehele overeengekomen prijs, vermeerderd met het ingevolge deze voorwaarden verschuldigde te voldoen, is Headlam niet gehouden de zaken Ianger dan drie kalendermaanden op te slaan.
c. Bij gebreke van afname der geleverde zaken binnen de hiervoor sub b – of in een vanwege Headlam uitgezonden sommatie – gestelde termijn heeft Headlam het recht zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van haar kosten, schaden – waaronder mede te begrijpen de winstderving – en interesten volgens de wettelijke bepalingen en deze voorwaarden.
d. In alle gevallen geschiedt de facturering op het in artikel IV sub a genoemde tijdstip.

XIII. Betalingsvoorwaarden.
a. EIke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant en zonder dat afnemer recht heeft op enige niet-uitdrukkelijk overeengekomen korting. Afwijkende betalingsregelingen zijn geldig slechts indien deze schriftelijk en ook voordien zijn overeengekomen
b. Schuldvergelijking of verrekening is nimmer toegestaan.
c. De administratie van Headlam bepaalt het totaal van het door de afnemer verschuldigde saIdo. Headlam verstrekt daaromtrent aan haar afnemers periodiek overzichten van het saldo hunner rekeningen. Bindend zijn de boekingen, zoals deze door Headlam zijn verricht, zowel ten aanzien van de debet- als credit-facturering alsmede de verrichte betalingen, zodat het daaruit voortvloeiende saldo voor de vaststelling van de vordering van Headlam op de afnemer bepalend is. Indien de afnemer zich met het periodiek gezonden overzicht van zijn rekeningsaldo niet kan verenigen, dient hij binnen acht dagen na ontvangst Headlam schriftelijk van zijn bezwaren in kennis te stellen. Bij het ongebruikt laten verstrijken van die termijn is de afnemer gebonden aan het zijdens Headlam opgegeven saldo zonder dat door hem nog tegenbewijs zal kunnen worden geleverd. Van het recht tegenbewijs te leveren doet de afnemer door aanvaarding dezer voorwaarden afstand.
d. Ook wanneer in een schriftelijke overeenkomst een andere betalingswijze als in dit artikel genoemd is vastgelegd zal afnemer worden geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of in gebrekestelling zal zijn vereist en het gehele ten laste van de afnemer bij Headlam openstaande saldo in elk geval onmiddellijk opeisbaar zijn, bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag of vervaldagen, wanneer de afnemer in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken of vordering van de afnemers wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
e. Headlam behoudt zich het recht voor zendingen onder rembours af te leveren. In dat geval is de afnemer boven het factuurbedrag de kosten voor administratie, vracht, verzending en verzekering, ook de rembourskosten verschuldigd. Bij weigering van een rembourszending door de afnemer is deze gehouden de eventuele opslagkosten, meerkosten van hernieuwde aanbieding en kosten van retourzending te voldoen.
f. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na de datum van verzending van de factuur, is Headlam gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies te rekenen ten bedrage van 1% per maand of gedeelte daarvan over het factuurbedrag vanaf deze dertig dagen na factuurdatum.
g. Alle kosten, welke Headlam terzake van deze overeenkomst en/of deze voorwaarden of gedeelte daarvan in of buiten rechte zal maken, komen ten laste van de afnemer. Daaronder dienen naast de kosten van invordering ook de kosten, welke tot behoud van recht, handhaving van eigendomsvoorbehoud enzovoort, alles in de ruimste zin, worden gemaakt, uitdrukkelijk te worden begrepen. Onverminderd het recht op vergoeding der gehele kosten, zal door Headlam terzake van de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,– in rekening mogen worden gebracht.
h. Headlam behoudt zich het recht voor bij het aangaan van de overeenkomst of ook tussentijds voor de betaling van de afnemer zekerheid te verlangen. Wordt zulke zekerheid niet naar genoegen van Headlam verstrekt dan kan deze desgewenst de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst harerzijds voor het onuitgevoerd gedeelte annuleren, zonder jegens de afnemer tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht op vergoeding voor de reeds zijdens Headlam verrichte prestaties.
i. In ieder geval zal Headlam zonder voorafgaand nader bericht gerechtigd zijn, ook wanneer zulks niet bij acceptatie van de order is bedongen, onder rembours te gaan leveren, zodra de afnemer zich niet aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling houdt.

j. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

XIV. Geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

XV. Intellectueel eigendom en auteursrechten
a. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door de partijen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Headlam worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
c. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
d. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de naam Headlam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Headlam openbaar te maken of te verveelvoudigen.

XVI. Geschillen.
a. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen van zaken en verrichtingen van diensten tussen Headlam en afnemer zullen met uitsluiting van iedere andere wettelijke of contractuele regeling, behoudens bepalingen van dwingend recht, onderworpen zijn aan, de rechtsmacht van de absoluut bevoegde burgerlijke rechter, onverminderd de bevoegdheid van de rechter terzake van een procedure in kort geding, beslag- of executiemaatregelen.
b. Op de overeenkomst en de gevolgen daarvan zijn de bepalingen van Nederlands recht van toepassing.
c. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium, komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

XVII. Additioneel.
De vóór de datum van het depot van de onderhavige Algemene Voorwaarden ter Kamers van Koophandel te Amsterdam en Zutphen in de relaties met afnemers gebruikelijke Algemene Voorwaarden zijn herroepen en vervallen, behoudens ten aanzien van vóór het bedoelde depot gesloten overeenkomsten, welke alsdan nog in uitvoering zijn. Dit geldt voor zowel Headlam als wel ondernemingen die handelden onder de namen Lethem Vergeer, B.V. Interplan en Silvester

SERVICEVOORWAARDEN VAN HEADLAM B.V.

Om uw servicemelding zo goed en snel mogelijk af te handelen delen wij graag onze serviceprocedures, voorwaarden en garantiebepalingen met u. Deze procedure is alleen van toepassing op geleverde goederen die reeds verwerkt zijn of op maat gemaakte producten. Met indienen van een serviceverzoek of garantieverzoek gaat u akkoord met deze servicevoorwoorden.

I. Procedure

 1. Wanneer u een verzoek tot service heeft, dan moet u dit altijd schriftelijk melden.
 2. Er dient door u altijd een servicemelding formulier ingevuld te worden. Deze treft u als bijlage aan. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Noteer altijd alle ordernummers van de geleverde producten waarop u een servicemelding heeft. Dit voorkomt verwarring.
 3. Wij vragen u om altijd zelf de service / garantie te beoordelen. Het communiceert makkelijker als u het zelf ook heeft gezien, zodat beide partijen weten waarover gesproken wordt.
 4. Foto’s meesturen kan het verloop van het serviceverzoek aanzienlijk versnellen. Stuur deze dus altijd mee.
 5. Indien u niet zelf een beoordeling op locatie heeft gedaan, zullen wij uw serviceverzoek niet in behandeling nemen.
 6. Elke servicemelding krijgt een uniek servicenummer, vermeldt dit altijd als u met ons contact heeft.
 1. Een product dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet kan pas retour als daar door ons om gevraagd is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor goederen die u zonder overleg terugstuurt.
 2. De goederen, waar het serviceverzoek over gaat, zullen te allen tijde retour moeten komen via ons eigen transport. Zonder retour geen credit. Dit moet altijd o.v.v. het servicenummer en retournummer.
 3. Bij een nieuwe bestelling, ter vervanging van een servicemelding, verzoeken wij u altijd het servicenummer te vermelden.
 4. Als al het bovenstaande akkoord is bevonden en uw melding is door ons als terecht beoordeeld, zullen de goederen opgehaald worden. Er wordt dan een retouropdracht gemaakt voor het ophalen van de goederen.
 5. Wij gaan er vanuit dat de goederen dan ook ingepakt klaarliggen. Indien de goederen niet klaarliggen, zullen wij u onze vrachtkosten in rekening brengen.
 6. Na ontvangst van de artikelen zullen wij deze aan u crediteren, volgens het bedrag van de toenmalige factuur en / of conform het voorstel van onze zijde.
 7. Wij verstrekken de vervangende goederen nooit gratis. Een servicemelding zal altijd worden afgehandeld door een credit op goederen waar de melding betrekking op heeft.

II. Garantieperiode
Indien de garantieperiode verlopen is zal de service niet in behandeling worden genomen. Wij hanteren de volgende garantietermijnen, tenzij anders is aangegeven.

 •   Binnenzonwering: 2 jaar
 •   Gordijnenstoffen, transparanten en alle andere soorten stoffen: 5 jaar
 •   Confectie door ons geleverd: 2 jaar
 •   Tapijt en vinyl: 5 jaar (tenzij anders aangegeven)
 •   Karpetten: 3 jaar
 •   Laminaat & PVC: zie staal III. Afschrijving | Vruchtgebruik | Waardevermindering
  Een product neemt in waarde af door gebruik. Daarom hanteren wij een afschrijving voor gebruik. 100% gedeeld door aantal jaren garantie – 1 jaar = afschrijving per jaar. Het eerste gebruiksjaar zal dus geen afschrijving worden toegepast. Voorbeeld 1: Een gordijnstof heeft een garantie van 5 jaar. De afschrijving per jaar na het eerste jaar is dus 25% per jaar. Een gordijnstof van 3 jaar oud heeft dus een afschrijving van 50% op de toenmalige inkoopwaarde. Voorbeeld 2: Een laminaat heeft een garantie van 7 jaar. De afschrijving per jaar na het eerste jaar is dus 16,6% per jaar. Een laminaat van 5 jaar oud heeft dus een afschrijving van 83% op de toenmalige inkoopwaarde. IV. Recht op herstel
  Wij behouden ons het recht voor om een reparatie en/of herstelplan aan u af te geven i.p.v. het vervangen van de producten waarop de servicemelding betrekking heeft. V. Externe Expertise
  Onze leveranciers of wij behouden ons het recht voor een extern expertisebureau in te schakelen voor een onafhankelijke beoordeling van een serviceverzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing van onze zijde of van onze leveranciers zal altijd een extern expertisebureau worden ingeschakeld. De kosten voor het expertisebureau zijn altijd op basis van kosten voor de partij die in het ongelijk gesteld is en zal aan de wederpartij worden doorbelast. VI. Algemene voorwaarden
  Uiteraard gelden op al onze producten & diensten onze algemene voorwaarden. VII. Additioneel.
  De vóór de datum van dit document onderhavige servicevoorwaarden zijn herroepen en vervallen, behoudens ten aanzien van vóór de datum gesloten serviceverzoeken, welke alsdan nog in uitvoering zijn. Dit geldt voor zowel Headlam als wel ondernemingen die handelden onder de namen Lethem Vergeer, B.V. Interplan en Silvester